Privacybeleid

De klant : elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het burgerlijk wetboek, of rechtspersoon, die de site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

De voordelen en diensten : https://www.goossens-toiture.be biedt klanten:

De inhoud : alle informatie op de site, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

De klantinformatie : hierna "Informatie" genoemd, hetgeen betrekking heeft op alle persoonsgegevens die mogelijk in het bezit zijn van https://www.goossens-toiture.be voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

De gebruiker : de internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

 

1 Presentatie van de website

Ter navolging van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website  geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en monitoring ervan:

Eigenaar : SRL GOOSSENS PRO - SG DISTRIBUTIONS BTW-nummer: 0809.216.857 - Alfons Gossetlaan 44A 1702 Dilbeek

Publicatieverantwoordelijke : Goossens - info@goossens.pro

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Webmaster : Goossens - info@goossens.pro

Webhost : Infomaniak - Rue Eugène-Marziano 25 1227 Les Acacias +41 844551156

Functionaris gegevensbescherming : Goossens - info@goossens.pro

 

2 Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

De site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de wet op intellectuele eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Gebruik van de site https://www.goossens-toiture.be impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder beschreven staan. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site https://www.goossens-toiture.be worden dan ook verzocht om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door https://www.goossens-toiture.be, die zich inspant om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie mee te delen. De website https://www.goossens-toiture.be wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke van https://www.goossens-toiture.be. De wettelijke bepalingen kunnen ook op elk moment gewijzigd worden: de gebruiker wordt verzocht de bepalingen zo vaak mogelijk te raadplegen aangezien ze bepaalde verplichtingen met zich meebrengen.

 

3 Beschrijving van de geleverde diensten

De website https://www.goossens-toiture.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://www.goossens-toiture.be streeft ernaar om op de site https://www.goossens-toiture.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te plaatsen. De website kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergetelheden, onjuistheden en onvolkomenheden in de update, door toedoen van de website of door derden die de informatie hebben verstrekt.

Alle informatie vermeld op de site https://www.goossens-toiture.be is indicatief en kan evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://www.goossens-toiture.be niet uitputtend. Deze informatie wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen die sinds de online publicatie kunnen zijn aangebracht.

 

4 Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site https://www.goossens-toiture.be wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is om een dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. De host behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, storing van zijn infrastructuur of indien de diensten een abnormale activiteit genereren.

https://www.goossens-toiture.be en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houdt met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

 

5 Intellectuele eigendom en vervalsingen

https://www.goossens-toiture.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.goossens-toiture.be.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of enig element van de site wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

 

6 Beperkingen van aansprakelijkheid

https://www.goossens-toiture.be treedt op als uitgever van de site. https://www.goossens-toiture.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.goossens-toiture.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://www.goossens-toiture.be, en die voortvloeit uit ofwel het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of door het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

https://www.goossens-toiture.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van een kans) voortvloeiend uit het gebruik van de site https://www.goossens- toiture.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.goossens-toiture.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://www.goossens-toiture.be zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, …).

 

7 Beheer van persoonsgegevens

De klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679 ).

 

7.1 Verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en zijn navigatie op de site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: GOOSSENS PRO - SG DISTRIBUTIONS. https://www.goossens-toiture.be vertegenwoordigd door GOOSSENS PRO - SG DISTRIBUTIONS, de wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://www.goossens-toiture.be zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is in het bijzonder aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn klanten en potentiële klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een register van behandelingen bij te houden in lijn met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://www.goossens-toiture.be persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.goossens-toiture.be alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.goossens-toiture.be ze verwerkt.

 

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.goossens-toiture.be zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken :

●      om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken : verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz;

●      om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, enz.) : computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (verhakkelt);

●      om de navigatie op de site te verbeteren : verbindings- en gebruiksgegevens;

●      om facultatieve tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.goossens-toiture.be : e-mailadres;

●      om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail) : telefoonnummer, e-mailadres.

https://www.goossens-toiture.be brengt uw persoonsgegevens niet op de markt. Ze worden dus enkel gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

 

7.3 Recht op inzage, rectificatie en bezwaar

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.goossens-toiture.be de volgende rechten:

●     het recht op toegang (artikel 15 van de GDPR) en rectificatie (artikel 16 van de GDPR), update, volledigheid van gebruikersgegevens, recht om persoonlijke gegevens van gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de GDPR), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is;

●     het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c van de GDPR);

●     het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 van de GDPR);

●     het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 van de GDPR);

●     het recht op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 van de GDPR);

●     het recht om te beslissen over de gegevens van gebruikers na hun overlijden en te kiezen of https://www.goossens-toiture.be hun gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen.

Zodra https://www.goossens-toiture.be kennis krijgt van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://www.goossens-toiture.be zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij hun bewaring noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de gebruiker wil weten hoe https://www.goossens-toiture.be zijn persoonsgegevens gebruikt, deze wil corrigeren of zich wil verzetten tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.goossens-toiture.be op het volgende adres:

GOOSSENS PRO - SG DISTRIBUTIONS - DPO, Goossens

Alfons Gossetlaan 44A 1702 Dilbeek.

In dit geval moet de gebruiker de persoonsgegevens aangeven waarvan hij/zij wenst  dat https://www.goossens-toiture.be  ze corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen waaraan https://www.goossens-toiture.be onderhevig is, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.goossens-toiture.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

7.4 Non-communicatie van persoonlijke gegevens

https://www.goossens-toiture.be onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de over zijn klanten verzamelde informatie naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt bestempeld, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://www.goossens-toiture.be blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.goossens-toiture.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, ter kennis wordt gebracht van https://www.goossens-toiture.be, moet deze laatste de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de maatregelen die genomen worden aan hem mededelen. Bovendien verzamelt https://www.goossens-toiture.be geen “gevoelige gegevens”.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door filialen van https://www.goossens-toiture.be en onderaannemers (dienstverleners), maar uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen waarvan men kan verwachten dat ze toegang hebben tot de gegevens van de  gebruikers van https://www.goossens-toiture.be voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

 

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van de site https://www.goossens-toiture.be, verzamelen we de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die worden bewaard gedurende een periode van maximaal 9 maanden na het einde van de contractuele relatie:

naam, e-mailadres, telefoon, postadres, postcode

https://www.goossens-toiture.be verzamelt ook informatie die het mogelijk maakt om de gebruikerservaring te verbeteren en om gecontextualiseerd advies te geven:

Google Analytics, Facebook Pixel

Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 9 maanden na het einde van de contractuele relatie.

 

8 Melding van incidenten

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.goossens-toiture.be wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden, zonder medeweten van de gebruiker. Alleen de veronderstelling van terugkoop van https://www.goossens-toiture.be en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen.

De gebruiker van de site https://www.goossens-toiture.be.

 

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens te verzekeren, maakt https://www.goossens-toiture.be gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt https://www.goossens-toiture.be alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

9 Hypertekstlinks,"cookies" en "internettags"

De site https://www.goossens-toiture.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.goossens-toiture.be. https://www.goossens-toiture.be heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment deactiveren, gratis, met behulp van de deactivatiemogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

 

9.1. "COOKIES"

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies lopen in geen geval het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://www.goossens-toiture.be verwerkt eventueel de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.goossens-toiture.be de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van de door de site aangeboden diensten. De gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens hun afzender. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie op zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.goossens-toiture.be deelt de gebruiker mee dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dat kan ook het geval zijn wanneer https://www.goossens-toiture.be of één van zijn serviceproviders, door technische compatibiliteitsproblemen, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taalinstellingen en weergave of het land niet kan herkennen van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet.

In voorkomend geval wijst https://www.goossens-toiture.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://www.goossens-toiture.be, resulterend (i) van de weigering van cookies door de gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor https://www.goossens-toiture.be om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat men kan achterhalen hoe de gebruiker zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.goossens-toiture.be kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om de informatie beschreven in deze sectie te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, indien u klikt op de pictogrammen die zijn toegewezen aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus die verschijnen op de site van https://www.goossens-toiture.be of in zijn mobiele applicatie en indien u als gebruiker cookies op de website of de mobiele applicatie van https://www.goossens-toiture.be, heeft goedgekeurd, dan kunnen Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus ook cookies op uw terminals plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies worden enkel op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te surfen op de website of de mobiele applicatie van https://www.goossens-toiture.be. De gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies door https://www.goossens-toiture.be intrekken.

 

9.2. INTERNETTAGS

https://www.goossens-toiture.be kan af en toe internetbakens (ook wel “tags” of actietags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s genoemd) gebruiken en deze inzetten door de tussenpersoon van een partner die gespecialiseerd is in webanalyse en die zich waarschijnlijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site, als op de verschillende pagina's ervan.

Deze technologie laat https://www.goossens-toiture.be toe om de reacties van bezoekers op de site en de doeltreffendheid van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten opstellen over de activiteit van de site ter attentie van https://www.goossens-toiture.be en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik hiervan en internet.

 

10 Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.goossens-toiture.be is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toelaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

c891e6fe59f12a85425bf001cc978d9b

Contact

Contactgegevens

Goossens Dakrenovaties renoveert alle soorten dakbedekking in België.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om een offerte aan te vragen.


Rue Alfons Gossetlaan 44 A

1702 Dilbeek

info@goossens-toiture.be

+32 2 527 19 00

+32 476 94 03 41

TVA : BE 0809 216 857


* Verplicht veld